Klasifikace požární odolnosti

Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů Hilti pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) a spáry vzhledem k zajištění požární odolnosti podle kritérií E celistvosti a I tepelné izolace ve všech kritických místech v těchto konstrukcích. (Tím je určena doba, během níž si stavební hmoty udržují schopnost bránit průniku ohně a plní svou funkci v konstrukci.)

Protipožární ucpávky a těsnění

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.

Přehled systémů požární ochrany:

Těsnění spár
v požárně dělicích konstrukcích

Prostupy plastových a kovových potrubí

Prostupy kabelových tras

 

Nástřiky / nátěry kabelových tras

 

 

Platná legislativa

Do jaké oblasti požární ochrany patří protipožární ucpávky a těsnění?
Podle vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, § 2 odst. 4 písm. f) jsou požární ucpávky, tedy těsnění, považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Dále se pak v § 6 a 7 stanovují podmínky pro montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, které musí býtv souladu s právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací – technickými podmínkami výrobce a ověřenou projektovou dokumentací. Podle vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je povinnost požární ucpávky provádět a značit dle § 9 odst. 6.

 Osoba provádějící kontrolu nebo montáž požárně bezpečnostního zařízení (protipožárních ucpávek) musí být společností Hilti prokazatelně proškolena. Podle normy čl. 3.13 STN 92 0101 požární utěsnění je konstrukce nebo materiál s požární odolností, která brání šíření požáru a zplodin hoření přes prostup rozvodů technologických zařízení a energetických rozvodů v požárně dělicí konstrukci.

Které normy blíže technicky upravují použití protipožárních ucpávek a těsnění v České republice? Normativní požadavky pro protipožární ucpávky a těsnění jsou podrobně upraveny normami Požární bezpečnost staveb ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně dělicích konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu. ČSN 730802 (obdobně v ČSN 730804) stanovuje, že požární odolnost požárně dělicích konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo spárami a následně v čl. 8.6.1 ČSN 730802 (čl. 12.2.1 ČSN 730804) se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být požárně utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup daného typu instalace (např. pro kabel, kovové či plastové potrubí).